Menu
Wydarzenia
NOWOŚCI
"MOJA PRZESTRZEŃ" Haba Marek
"MOJA PRZESTRZEŃ" Haba Marek

3 600,00 zł

szt.
"WOJNA I POKÓJ" Woroniec Jr Piotr
"WOJNA I POKÓJ" Woroniec Jr Piotr

2 600,00 zł

szt.
"GEST II" Rut Julia
"GEST II" Rut Julia

300,00 zł

szt.
"RUCH" Bednarska Kamila
"RUCH" Bednarska Kamila

3 600,00 zł

szt.
"PEJZAŻ POLSKI 005" Zalans Ilgwar
"PEJZAŻ POLSKI 005" Zalans Ilgwar

2 000,00 zł

szt.
"element_003" Surmacz Dominika
"element_003" Surmacz Dominika

3 200,00 zł

szt.
"D-2b2a31" Surmacz Dominika
"D-2b2a31" Surmacz Dominika

2 000,00 zł

szt.
"CZARNA PLAMA" Yanovich Igor
"CZARNA PLAMA" Yanovich Igor

14 500,00 zł

szt.
Autorzy
Opcje przeglądania
Cena
  • od
    do

 

Uro­dził się w 1940 roku w To­ru­niu. W la­tach 1961–1966 stu­dio­wał na Wy­dzia­le Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu uzy­sku­jąc dy­plom w pra­cow­ni prof. Sta­ni­sła­wa Bo­ry­sow­skie­go. Od 1967 roku do dzi­siaj jest zwią­za­ny z Zie­lo­ną Gó­rą. W jego twór­czo­ści do­mi­nu­je ma­lar­stwo olej­ne i akwa­re­le. Two­rzy tak­że obiek­ty i in­sta­la­cje - w 1995r. re­ali­za­cja na III Eu­ro­pa Bien­na­le Ni­der­lau­sitz - Niem­cy. Swo­je pra­ce eks­po­no­wał na 35 wy­sta­wach in­dy­wi­du­al­nych oraz oko­ło 150 wy­sta­wach zbio­ro­wych w ga­le­riach, mu­ze­ach, sa­lach wy­sta­wo­wych w kra­ju i za gra­ni­cą. Jego pra­ce znaj­du­ją się w ko­lek­cjach pry­wat­nych, mu­ze­ach, in­sty­tu­cjach kul­tu­ral­nych w kra­ju i za gra­ni­cą.

Ma­­la­r­stwo jest dla mnie prze­­ka­­zy­­wa­­niem tre­­­ści psy­­chi­cz­nych, fo­r­mą dzie­­le­­nia się wła­­sny­­mi emo­­cja­­mi i prze­­ży­­wa­­niem świa­­ta. Moje ob­ra­­zy są naj­czę­­­ściej wspo­­m­nie­­niem prze­­żyć ró­ż­nych zja­­wisk na­­tu­­ry. Dla tych wspo­­m­nień i wra­­żeń emo­­cjo­­na­l­nych szu­­kam form, ma­­la­r­skiej prze­­strze­­ni, świa­­tła i na­­stro­­ju w oszczę­d­niej ga­­mie ko­­lo­­ry­­sty­cz­nej. Ma­­lu­­ję ró­ż­ny­­mi na­­rzę­­dzia­­mi, ró­ż­ni­­cu­­jąc ma­­te­­rię ma­­la­r­ską. Wa­ż­ny jest dla mnie gest, do­­tk­nię­­cie pła­sz­czy­­zny. Ba­r­dzo lu­­bię te­ch­ni­­kę akwa­­re­­li, po­­nie­­waż daje mo­ż­li­­wość szy­b­kiej ma­­te­­ria­­li­­za­­cji emo­­cji. In­­spi­­ru­­je mnie fo­r­ma­­,k­tó­­ra jest nie­­u­chwy­t­na, a ist­nie­­je mię­­dzy mną a rze­­czy­­wi­­sto­­­ścią.

Bagiński Adam

"ABSTRAKCJA I" Bagiński Adam

"ABSTRAKCJA I" Bagiński Adam
"ABSTRAKCJA I" Bagiński Adam

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

"DOLINA SANU II" Bagiński Adam

"DOLINA SANU II" Bagiński Adam
"DOLINA SANU II" Bagiński Adam

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

1 500,00 zł

szt.
  • nowość

"GOLDEN HOUR" Bagiński Adam

"GOLDEN HOUR" Bagiński Adam
"GOLDEN HOUR" Bagiński Adam

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

1 000,00 zł

szt.
  • nowość

"PEJZAŻ II" Bagiński Adam

"PEJZAŻ II" Bagiński Adam
"PEJZAŻ II" Bagiński Adam

Dostępność: dostępny

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

1 000,00 zł

szt.
  • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl